Πρακτικό επιλογής προσωπικού - μουσικοί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι)