Πρακτικό επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 – 2023

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

          Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    Βριλήσσια,  05/12/2022

Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σ. Λούη Αριθ. Πρωτ. 641

         (Τέρμα Κισσάβου)

Τ.Κ.          152 35

Πληροφορίες: Κοβούση Ιωάννα

ΤΗΛ            :   210 8101510-11

FAX             :  210 8034190

 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 – 2023

 

Στα Βριλήσσια και στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:

α) Νικόλαος Γεωργιάδης του Μιχαήλ υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού Αναπληρωτής Διευθυντής Πολιτιστικών, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Υπηρεσιών Υποστήριξης Π.Α.Ο.Δη.Β.

β) Αγγελική Καπουρνιώτη του Θεοδώρου υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος  Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Α.Ο.Δη.Β.

γ) Σταυροπούλου Αντωνία του Γεωργίου, υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ ηθοποιός σκηνοθέτης

ως πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Γεωργιάδης του Μιχαήλ υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού και γραμματέας η Ιωάννα Κοβούση υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ  Διοικητικού Γραμματέων Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.                                                                              

η εν λόγω επιτροπή ορίστηκε με την  24/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ : ΨΨΙΦΟΛΙ2-ΨΥΤ)

Λαμβάνοντας υπ’όψη :

 • την υπ’αριθμ.πρωτ. 502/2022 (ΑΔΑ : ΨΝΛ3ΟΛΙ2-ΤΙΕ) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 η οποία ανακοινώθηκε στην ημερήσια εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ στο φύλλο κυκλοφορίας 07/11/2022, και στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΧΤΥΠΟΣ στο φύλλο κυκλοφορίας 05/11/2022 (διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών) ήτοι έως 18/11/2022.
 • Τις διατάξεις  τοuάρθροu 2 παρ. 2 του Ν.4765/21 (Φεκ 6/Α/15.01.2021).
 • Το υπ’ αρ. 28436/11.08.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 αρθ.26 του Ν.4325/15 που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/80 (ΦΕΚ 143 Α/17.06.1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το  Π.Δ 476/81 (ΦΕΚ 132 Α/21.05.1981) που αφορούν εις  τα ειδικά τυπικά προσόντα προσωπικού επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α.  
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143 Α/17.07.1980) που αφορά τις περιπτώσεις πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.
 • Το με αρ. πρωτ. 30390/19.07.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα  με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του  Ν. 3812/2009 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2019 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 168, 179, 197 (παρ.1,2) και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007)
 • «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), σχετικά με το προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97(ΦΕΚ 206 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ-234 Α/2009) και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-474 Α/2015).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3833/10 (ΦΕΚ-40 Α/2010).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφ.η του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 • Τον Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47Α/11.5.2015) άρθρο 26 παρ.8 αναφορικά με την αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών στην κατηγορία Τ.Ε.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/06 (114/α/08.06.2006).
 • το υπ’αριθμ.πρωτ. 29914/10-05-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άθρου 107 ν. 4483/2017, η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο.
 • Την υπ’αριθμ.πρωτ. 29682/10-05-2022 (ΑΔΑ : ΩΤΗ746ΜΤΛ6-7Κ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Έγκρισης πρόσληψης διακοσίων ενός (201) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 • Την εισηγητική έκθεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ.πρωτ 61246/12-05-2022 περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές
 • Την ΑΔΣ 28/2022 (ΑΔΑ : Ψ6ΩΥΟΛΙ2-Β3Ψ) περί Έγκρισης πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως), είκοσι τριών (23) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) και τριών (3) ατόμων καθαριότητας με σκοπό την καθαριότητα των χώρων πλήρους απασχόλησης - με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 -2023 – Έγκριση σχεδίου ανακοίνωσης πρόσληψης
 • Την   7/2022 (ΑΔΑ :68Γ6ΟΛΙ2-ΝΡΚ)   απόφαση   ΔΣ   το   ΝΠΔΔ   με   την   οποία   αιτήθηκε   την   Έγκριση   σύναψης συμβάσεων   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,     χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012). Συγκεκριμένα αιτήθηκε :
 • Την   7/2022 (ΑΔΑ :68Γ6ΟΛΙ2-ΝΡΚ)   απόφαση   ΔΣ   το   ΝΠΔΔ   με   την   οποία   αιτήθηκε   την   Έγκριση   σύναψης συμβάσεων   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,     χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012). Συγκεκριμένα αιτήθηκε :

· Την έγκριση σύναψης συμβάσεων είκοσι οκτώ (28) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτι στικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), των κάτωθι κατηγοριών και ειδικοτήτων :

 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Θεατρολόγος
 • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Καλών τεχνών ζωγράφος
 • Δέκα επτά (17) άτομα κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μουσικός (πιάνο, μοντέρνα ντραμς, πνευστά, βαρύτονα, κιθάρα, καλλιτεχνική διεύθυνση χορωδίας)
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας  ηθοποιός-σκηνοθέτης
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ ή ΔΕ ειδικότητας φωτογράφος
 • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας δάσκαλος χειροτεχνίας
 • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας χοροδιδάσκαλος
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας σκηνοθέτης κινηματογράφου
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας σκάκι

 

· Την έγκριση σύναψης συμβάσεων δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων  με σκοπό την εκτέλεση των αθλητικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

 • Την έγκριση σύναψης συμβάσεων τριών (3) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων, Καθαριστών/στριών με σκοπό την καθαριότητα και υγιεινή των αθλουμένων στις Αθλητικές Μονάδες, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)
 • Την ΑΔΣ 24/2022 (ΑΔΑ : ΨΨΙΦΟΛΙ2-ΨΥΤ) περί ορισμού επιτροπής επιλογής προσωπικού ΙΔΟΧ  διαφόρων ειδικοτήτων 2022
 • τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα το σκέλος των εσόδων Κ.Α. 0529.01 «Εισφορές-Συνδρομές για συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα»  και Κ.Α. 0529.02 «Εισφορές-Συνδρομές για συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα»όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
 • της σχετικής πρόβλεψης  στον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  Ο.Ε. 2023.
 • τον προϋπολογισμό του Ν.Π. οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα το σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 15.6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»  και στον Κ.Α. 15.6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση γ ια την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
 • Την Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Ο.Δ.Η.Β  
 • Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων

προέβη σε αξιολόγηση των αιτήσεων. Η εν λόγω επιτροπή αξιολόγησε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων που αφορούν στους κάτωθι κωδικούς θέσεων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 502/2022 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

01

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής   με ειδικότητα :

Πετοσφαίριση (2 άτομα), Αντισφαίριση (1 άτομο),           Κλασσικός Αθλητισμός (1 άτομο),

Παραδοσιακοί χοροί (1 άτομο)

Έως 8 μήνες

5

02

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΠΕ Καλών τεχνών ζωγράφος                      για την παράδοση μαθημάτων ζωγραφικής

Έως 8 μήνες

1

03

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός - Διευθυντής χορωδίας                                              για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη διδασκαλία των μελών της χορωδίας

Έως 8 μήνες

1

04

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                                 για την μουσική υποστήριξη των μελών της χορωδίας με πιάνο και για την διδασκαλία πιάνου σε παιδιά

Έως 8 μήνες

1

05

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (χάλκινα πνευστά – τρομπέτα, κόρνο) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

3

06

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (ξύλινα πνευστά - σαξόφωνο, κλαρινέτο, φλάουτο, φαγκότο) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

5

07

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία                                                                                            μουσικών οργάνων (μοντέρνα κρουστά -ντραμς) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

2

08

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (βαρύτονα - τρομπόνι, τούμπα) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

4

09

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (κιθάρα)

Έως 8 μήνες

1

10*

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΠΕ φωτογράφος

Εν ελλείψει αυτού,

ΤΕ φωτογράφος

Εν ελλείψει αυτού,

ΔΕ φωτογράφος                                                                                     για την παράδοση μαθημάτων φωτογραφικής τέχνης και εκμάθησης των βασικών αρχών της φωτογραφικής λήψης

Έως 8 μήνες

1

11

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΔΕ ηθοποιός-σκηνοθέτης                               για την παράδοση μαθημάτων θεατρικής τέχνης

Έως 8 μήνες

1

12

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΔΕ χοροδιδάσκαλος                                     για την παράδοση μαθημάτων χορών (Λατινοαμερικάνικοι, ευρωπαϊκοί και σύγχρονοι, αργεντίνικο τάνγκο)

Έως 8 μήνες

2

13

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΔΕ σκάκι

για την παράδοση μαθημάτων σκάκι

Έως 8 μήνες

1

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ «Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.»

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ανωτέρω κωδικών θέσεων υποβλήθηκαν, συνολικά, εμπρόθεσμα οι εξής αιτήσεις :

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ

Κ.Α. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

510/8-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

2

511/8-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

3

512/8-11-22

13

ΔΕ ΣΚΑΚΙ

4

520/9-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤ.

5

530/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

6

531/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

7

539/14-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

8

540/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

9

541/14-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

10

545/14/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11

546/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

12

552/15-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

13

553/15/11/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

14

560/15-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

15

566/16-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

16

568/15-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

17

569/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

18

570/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

19

573/17/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

20

574/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

21

579/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

22

580/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

23

584/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

24

585/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΘ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

25

586/18-11-2022

1

ΚΦΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

26

587/18-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

27

588/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

28

594/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

29

596/18-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

30

597/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

31

604/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

32

605-18/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

33

607/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

34

685-2/12/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι θα εργαστούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας αθλημάτων και στα πολιτιστικά εργαστήρια, έγινε βάσει των αναγκών του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων και στην μοριοδότηση όπως αυτή ορίζεται στην υπ’αριθμ.πρωτ. 502/2022 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίστηκε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός Πτυχίου, διπλώματος ή βεβαίωσης σπουδών: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master) (κλάδοι ΠΕ): οι μονάδες του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10.
 • Εμπειρία : Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Οι μονάδες που λαμβάνονται, πολλαπλασιάζονται με το 20.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχα προγράμματα Δήμων, Νομικών Προσώπων Δήμων.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Ανήλικα τέκνα : Ο υποψήφιος βαθμολογείται με 5 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010) : Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. Ο οποίος έχει και την επιμέλεια των τέκνων,  βαθμολογείται με 5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας : Ο υποψήφιος πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο.

Πολυτεκνία :Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Βάση της ανωτέρω μοριοδότησης των υποψηφίων και των αναγκών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», οι υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν ως εξής :

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ

Κ.Α. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ή MASTER

 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤ

 ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

 ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΓΟΝ.ΜΟΝ

 ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤ

 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

 ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠ

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

573/17/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,75

     135,00

   

          2,00

        10,00

 

               -   

 

               -   

        60,00

  1.200,00

  1.345,00

574/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          7,35

     147,00

 

               -   

 

               -   

       

        17,00

     340,00

     487,00

594/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,97

     139,40

 

               -   

          1,00

          5,00

       

          8,10

     162,00

     306,40

569/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,54

     130,80

 

               -   

          2,00

        10,00

       

               -   

               -   

     140,80

585/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΘ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

          7,57

     151,40

          6,28

        62,80

           

        57,00

  1.140,00

  1.354,20

560/15-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,86

     137,20

     

               -   

 

               -   

 

               -   

        16,00

     320,00

     457,20

586/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

          6,19

     123,80

   

          1,00

          5,00

       

        48,00

     960,00

  1.088,80

570/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

          7,20

     144,00

          9,00

        90,00

          1,00

          5,00

       

        26,50

     530,00

     769,00

685-2/12/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

          7,38

     147,60

 

               -   

          2,00

        10,00

     

               -   

        30,50

     610,00

     767,60

545/14/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

          6,63

     132,60

 

               -   

 

               -   

   

          4,00

        20,00

        37,57

     751,40

     904,00

605-18/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

          6,54

     130,80

 

               -   

          1,00

          5,00

     

               -   

        38,00

     760,00

     895,80

607/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

          6,69

     133,80

 

               -   

 

               -   

   

          4,00

        20,00

          1,00

        20,00

     173,80

552/15-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

553/15/11/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

520/9-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤ.

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

541/14-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

511/8-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

584/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          9,00

     180,00

          8,00

        80,00

          1,00

          5,00

 

               -   

 

               -   

        60,00

  1.200,00

  1.465,00

604/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          7,00

     140,00

          9,00

        90,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     230,00

580/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          8,00

     160,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     160,00

510/8-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     140,00

579/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          6,00

     120,00

 

               -   

          1,00

          5,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     125,00

546/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

          7,60

     152,00

 

               -   

          1,00

          5,00

 

               -   

 

               -   

        60,00

  1.200,00

  1.357,00

587/18-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

          8,00

     160,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

          8,00

     160,00

     320,00

540/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

         

               -   

     140,00

531/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          8,00

     160,00

     

               -   

       

        60,00

  1.200,00

  1.360,00

530/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

          7,00

        70,00

          1,00

          5,00

       

          9,00

     180,00

     395,00

566/16-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

   

          2,00

        10,00

         

               -   

     150,00

539/14-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

         

               -   

     140,00

596/18-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

         

               -   

     140,00

568/15-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

          5,00

     100,00

     

               -   

       

        60,00

  1.200,00

  1.300,00

588/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

          5,00

     100,00

   

          1,00

          5,00

       

        12,00

     240,00

     345,00

597/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

          5,00

     100,00

     

               -   

       

          9,50

     190,00

     290,00

512/8-11-22

13

ΔΕ ΣΚΑΚΙ

          5,00

     100,00

               

        32,00

     640,00

     740,00

 

Βάσει του ανωτέρου πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων, οι επιτυχόντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως)  με σκοπό την εκτέλεση των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 -2023 είναι οι κάτωθι:

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ

Κ.Α. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

573/17-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

  1.345,00

2

585/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΘ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

  1.354,20

3

560/15-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

     457,20

4

586/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  1.088,80

5

545/14-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

     904,00

6

584/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

  1.465,00

7

546/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

  1.357,00

8

531/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

  1.360,00

9

568/15-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

  1.300,00

10

588/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

     345,00

11

512/8-11-22

13

ΔΕ ΣΚΑΚΙ

     740,00

Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης

C:UsersANASTA~1AppDataLocalTempksohtml14384wps1.pngC:UsersANASTA~1AppDataLocalTempksohtml14384wps2.png 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

          Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ    Βριλήσσια,  05/12/2022

Ταχ. Δ/νση : Ολυμπιονικών & Σ. Λούη Αριθ. Πρωτ. 641

         (Τέρμα Κισσάβου)

Τ.Κ.          152 35

Πληροφορίες: Κοβούση Ιωάννα

ΤΗΛ            :   210 8101510-11

FAX             :  210 8034190

 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 – 2023

 

Στα Βριλήσσια και στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», σήμερα την 05η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από τους:

α) Νικόλαος Γεωργιάδης του Μιχαήλ υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού Αναπληρωτής Διευθυντής Πολιτιστικών, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Υπηρεσιών Υποστήριξης Π.Α.Ο.Δη.Β.

β) Αγγελική Καπουρνιώτη του Θεοδώρου υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος  Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Α.Ο.Δη.Β.

γ) Σταυροπούλου Αντωνία του Γεωργίου, υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ ηθοποιός σκηνοθέτης

ως πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Γεωργιάδης του Μιχαήλ υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Οικονομικού Διοικητικού και γραμματέας η Ιωάννα Κοβούση υπάλληλος του ΝΠΔΔ, ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ  Διοικητικού Γραμματέων Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.                                                                              

η εν λόγω επιτροπή ορίστηκε με την  24/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ : ΨΨΙΦΟΛΙ2-ΨΥΤ)

Λαμβάνοντας υπ’όψη :

 • την υπ’αριθμ.πρωτ. 502/2022 (ΑΔΑ : ΨΝΛ3ΟΛΙ2-ΤΙΕ) ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 η οποία ανακοινώθηκε στην ημερήσια εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ στο φύλλο κυκλοφορίας 07/11/2022, και στην εβδομαδιαία εφημερίδα ΧΤΥΠΟΣ στο φύλλο κυκλοφορίας 05/11/2022 (διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών) ήτοι έως 18/11/2022.
 • Τις διατάξεις  τοuάρθροu 2 παρ. 2 του Ν.4765/21 (Φεκ 6/Α/15.01.2021).
 • Το υπ’ αρ. 28436/11.08.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Αυτοδίκαιη κατάταξη των Μουσικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών με τις διατάξεις της παρ. 8 αρθ.26 του Ν.4325/15 που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/80 (ΦΕΚ 143 Α/17.06.1980) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το  Π.Δ 476/81 (ΦΕΚ 132 Α/21.05.1981) που αφορούν εις  τα ειδικά τυπικά προσόντα προσωπικού επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου, προς πλήρωσιν οργανικών θέσεων Ο.Τ.Α.  
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.524/80 (ΦΕΚ 143 Α/17.07.1980) που αφορά τις περιπτώσεις πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού.
 • Το με αρ. πρωτ. 30390/19.07.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31-05-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα  με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του  Ν. 3812/2009 (π.χ. καλλιτεχνικό προσωπικό).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2019 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 168, 179, 197 (παρ.1,2) και της παρ. 5 του άρθρου 223 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2007)
 • «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/Α/31.07.2017), σχετικά με το προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97(ΦΕΚ 206 Α/1997), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ-234 Α/2009) και τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-474 Α/2015).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3833/10 (ΦΕΚ-40 Α/2010).
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφ.η του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009), σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/94 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 • Τον Ν. 4325/15 (ΦΕΚ 47Α/11.5.2015) άρθρο 26 παρ.8 αναφορικά με την αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών στην κατηγορία Τ.Ε.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/06 (114/α/08.06.2006).
 • το υπ’αριθμ.πρωτ. 29914/10-05-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άθρου 107 ν. 4483/2017, η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο.
 • Την υπ’αριθμ.πρωτ. 29682/10-05-2022 (ΑΔΑ : ΩΤΗ746ΜΤΛ6-7Κ6) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί Έγκρισης πρόσληψης διακοσίων ενός (201) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 • Την εισηγητική έκθεση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αρ.πρωτ 61246/12-05-2022 περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων με αντίτιμο ή λοιπές αντικαταβολές
 • Την ΑΔΣ 28/2022 (ΑΔΑ : Ψ6ΩΥΟΛΙ2-Β3Ψ) περί Έγκρισης πρόσληψης τεσσάρων (4) ατόμων πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως), είκοσι τριών (23) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτιστικών προγραμμάτων (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) και τριών (3) ατόμων καθαριότητας με σκοπό την καθαριότητα των χώρων πλήρους απασχόλησης - με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 -2023 – Έγκριση σχεδίου ανακοίνωσης πρόσληψης
 • Την   7/2022 (ΑΔΑ :68Γ6ΟΛΙ2-ΝΡΚ)   απόφαση   ΔΣ   το   ΝΠΔΔ   με   την   οποία   αιτήθηκε   την   Έγκριση   σύναψης συμβάσεων   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,     χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012). Συγκεκριμένα αιτήθηκε :
 • Την   7/2022 (ΑΔΑ :68Γ6ΟΛΙ2-ΝΡΚ)   απόφαση   ΔΣ   το   ΝΠΔΔ   με   την   οποία   αιτήθηκε   την   Έγκριση   σύναψης συμβάσεων   με   σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου,     χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012). Συγκεκριμένα αιτήθηκε :

· Την έγκριση σύναψης συμβάσεων είκοσι οκτώ (28) ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την εκτέλεση των πολιτι στικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017), των κάτωθι κατηγοριών και ειδικοτήτων :

 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Θεατρολόγος
 • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Καλών τεχνών ζωγράφος
 • Δέκα επτά (17) άτομα κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μουσικός (πιάνο, μοντέρνα ντραμς, πνευστά, βαρύτονα, κιθάρα, καλλιτεχνική διεύθυνση χορωδίας)
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας  ηθοποιός-σκηνοθέτης
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ ή ΔΕ ειδικότητας φωτογράφος
 • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας δάσκαλος χειροτεχνίας
 • Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας χοροδιδάσκαλος
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας σκηνοθέτης κινηματογράφου
 • Ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας σκάκι

 

· Την έγκριση σύναψης συμβάσεων δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων  με σκοπό την εκτέλεση των αθλητικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

 • Την έγκριση σύναψης συμβάσεων τριών (3) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων, Καθαριστών/στριών με σκοπό την καθαριότητα και υγιεινή των αθλουμένων στις Αθλητικές Μονάδες, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, (πλήρους απασχόλησης) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)
 • Την ΑΔΣ 24/2022 (ΑΔΑ : ΨΨΙΦΟΛΙ2-ΨΥΤ) περί ορισμού επιτροπής επιλογής προσωπικού ΙΔΟΧ  διαφόρων ειδικοτήτων 2022
 • τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα το σκέλος των εσόδων Κ.Α. 0529.01 «Εισφορές-Συνδρομές για συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα»  και Κ.Α. 0529.02 «Εισφορές-Συνδρομές για συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα»όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.
 • της σχετικής πρόβλεψης  στον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ  Ο.Ε. 2023.
 • τον προϋπολογισμό του Ν.Π. οικ. έτους 2022 και συγκεκριμένα το σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. 15.6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων»  και στον Κ.Α. 15.6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» για την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση γ ια την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας
 • Την Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Ο.Δ.Η.Β  
 • Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων

προέβη σε αξιολόγηση των αιτήσεων. Η εν λόγω επιτροπή αξιολόγησε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων που αφορούν στους κάτωθι κωδικούς θέσεων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. 502/2022 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022 :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

01

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής   με ειδικότητα :

Πετοσφαίριση (2 άτομα), Αντισφαίριση (1 άτομο),           Κλασσικός Αθλητισμός (1 άτομο),

Παραδοσιακοί χοροί (1 άτομο)

Έως 8 μήνες

5

02

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΠΕ Καλών τεχνών ζωγράφος                      για την παράδοση μαθημάτων ζωγραφικής

Έως 8 μήνες

1

03

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός - Διευθυντής χορωδίας                                              για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη διδασκαλία των μελών της χορωδίας

Έως 8 μήνες

1

04

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                                 για την μουσική υποστήριξη των μελών της χορωδίας με πιάνο και για την διδασκαλία πιάνου σε παιδιά

Έως 8 μήνες

1

05

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (χάλκινα πνευστά – τρομπέτα, κόρνο) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

3

06

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (ξύλινα πνευστά - σαξόφωνο, κλαρινέτο, φλάουτο, φαγκότο) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

5

07

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία                                                                                            μουσικών οργάνων (μοντέρνα κρουστά -ντραμς) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

2

08

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (βαρύτονα - τρομπόνι, τούμπα) και συμμετοχή στο τμήμα της Φιλαρμονικής

Έως 8 μήνες

4

09

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΤΕ Μουσικός                                          για την διδασκαλία μουσικών οργάνων (κιθάρα)

Έως 8 μήνες

1

10*

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΠΕ φωτογράφος

Εν ελλείψει αυτού,

ΤΕ φωτογράφος

Εν ελλείψει αυτού,

ΔΕ φωτογράφος                                                                                     για την παράδοση μαθημάτων φωτογραφικής τέχνης και εκμάθησης των βασικών αρχών της φωτογραφικής λήψης

Έως 8 μήνες

1

11

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΔΕ ηθοποιός-σκηνοθέτης                               για την παράδοση μαθημάτων θεατρικής τέχνης

Έως 8 μήνες

1

12

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΔΕ χοροδιδάσκαλος                                     για την παράδοση μαθημάτων χορών (Λατινοαμερικάνικοι, ευρωπαϊκοί και σύγχρονοι, αργεντίνικο τάνγκο)

Έως 8 μήνες

2

13

ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός οργανισμός Δήμου Βριλησσίων

Βριλήσσια

ΔΕ σκάκι

για την παράδοση μαθημάτων σκάκι

Έως 8 μήνες

1

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 2 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» δεν υπάγεται στις διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ «Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.»

Για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ανωτέρω κωδικών θέσεων υποβλήθηκαν, συνολικά, εμπρόθεσμα οι εξής αιτήσεις :

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ

Κ.Α. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

510/8-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

2

511/8-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

3

512/8-11-22

13

ΔΕ ΣΚΑΚΙ

4

520/9-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤ.

5

530/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

6

531/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

7

539/14-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

8

540/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

9

541/14-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

10

545/14/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

11

546/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

12

552/15-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

13

553/15/11/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

14

560/15-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

15

566/16-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

16

568/15-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

17

569/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

18

570/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

19

573/17/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

20

574/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

21

579/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

22

580/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

23

584/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

24

585/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΘ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

25

586/18-11-2022

1

ΚΦΑ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

26

587/18-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

27

588/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

28

594/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

29

596/18-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

30

597/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

31

604/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

32

605-18/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

33

607/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

34

685-2/12/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η επιλογή των υποψηφίων οι οποίοι θα εργαστούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα διδασκαλίας αθλημάτων και στα πολιτιστικά εργαστήρια, έγινε βάσει των αναγκών του ΝΠΔΔ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων και στην μοριοδότηση όπως αυτή ορίζεται στην υπ’αριθμ.πρωτ. 502/2022 ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίστηκε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός Πτυχίου, διπλώματος ή βεβαίωσης σπουδών: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 20.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master) (κλάδοι ΠΕ): οι μονάδες του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 10.
 • Εμπειρία : Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες. Οι μονάδες που λαμβάνονται, πολλαπλασιάζονται με το 20.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχα προγράμματα Δήμων, Νομικών Προσώπων Δήμων.

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Ανήλικα τέκνα : Ο υποψήφιος βαθμολογείται με 5 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας (άρθρο 29 παρ. 6 ν. 3838/2010) : Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας. Ο οποίος έχει και την επιμέλεια των τέκνων,  βαθμολογείται με 5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας : Ο υποψήφιος πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με 5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο.

Πολυτεκνία :Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με 5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του.

Βάση της ανωτέρω μοριοδότησης των υποψηφίων και των αναγκών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», οι υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν ως εξής :

 

ΑΡ.ΠΡΩΤ

Κ.Α. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΒΑΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΒΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ή MASTER

 ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤ

 ΑΡ. ΤΕΚΝΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

 ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΓΟΝ.ΜΟΝ

 ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 ΜΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤ

 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

 ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠ

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

573/17/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,75

     135,00

   

          2,00

        10,00

 

               -   

 

               -   

        60,00

  1.200,00

  1.345,00

574/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          7,35

     147,00

 

               -   

 

               -   

       

        17,00

     340,00

     487,00

594/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,97

     139,40

 

               -   

          1,00

          5,00

       

          8,10

     162,00

     306,40

569/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,54

     130,80

 

               -   

          2,00

        10,00

       

               -   

               -   

     140,80

585/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΘ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

          7,57

     151,40

          6,28

        62,80

           

        57,00

  1.140,00

  1.354,20

560/15-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

          6,86

     137,20

     

               -   

 

               -   

 

               -   

        16,00

     320,00

     457,20

586/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

          6,19

     123,80

   

          1,00

          5,00

       

        48,00

     960,00

  1.088,80

570/17-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

          7,20

     144,00

          9,00

        90,00

          1,00

          5,00

       

        26,50

     530,00

     769,00

685-2/12/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

          7,38

     147,60

 

               -   

          2,00

        10,00

     

               -   

        30,50

     610,00

     767,60

545/14/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

          6,63

     132,60

 

               -   

 

               -   

   

          4,00

        20,00

        37,57

     751,40

     904,00

605-18/11/2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

          6,54

     130,80

 

               -   

          1,00

          5,00

     

               -   

        38,00

     760,00

     895,80

607/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

          6,69

     133,80

 

               -   

 

               -   

   

          4,00

        20,00

          1,00

        20,00

     173,80

552/15-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

553/15/11/22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

520/9-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤ.

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

541/14-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

511/8-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

 ΔΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

584/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          9,00

     180,00

          8,00

        80,00

          1,00

          5,00

 

               -   

 

               -   

        60,00

  1.200,00

  1.465,00

604/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          7,00

     140,00

          9,00

        90,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     230,00

580/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          8,00

     160,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     160,00

510/8-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     140,00

579/17-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

          6,00

     120,00

 

               -   

          1,00

          5,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

     125,00

546/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

          7,60

     152,00

 

               -   

          1,00

          5,00

 

               -   

 

               -   

        60,00

  1.200,00

  1.357,00

587/18-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

          8,00

     160,00

 

               -   

 

               -   

 

               -   

 

               -   

          8,00

     160,00

     320,00

540/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

         

               -   

     140,00

531/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          8,00

     160,00

     

               -   

       

        60,00

  1.200,00

  1.360,00

530/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

          7,00

        70,00

          1,00

          5,00

       

          9,00

     180,00

     395,00

566/16-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

   

          2,00

        10,00

         

               -   

     150,00

539/14-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

         

               -   

     140,00

596/18-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

          7,00

     140,00

 

               -   

 

               -   

         

               -   

     140,00

568/15-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

          5,00

     100,00

     

               -   

       

        60,00

  1.200,00

  1.300,00

588/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

          5,00

     100,00

   

          1,00

          5,00

       

        12,00

     240,00

     345,00

597/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

          5,00

     100,00

     

               -   

       

          9,50

     190,00

     290,00

512/8-11-22

13

ΔΕ ΣΚΑΚΙ

          5,00

     100,00

               

        32,00

     640,00

     740,00

 

Βάσει του ανωτέρου πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων, οι επιτυχόντες οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι έως 120 ώρες μηνιαίως)  με σκοπό την εκτέλεση των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες περιόδου 2022 -2023 είναι οι κάτωθι:

Α/Α

ΑΡ.ΠΡΩΤ

Κ.Α. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

573/17-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

  1.345,00

2

585/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΑΛΘ / ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

  1.354,20

3

560/15-11-22

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

     457,20

4

586/18-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

  1.088,80

5

545/14-11-2022

1

ΠΕ ΚΦΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

     904,00

6

584/18-11-22

2

ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ

  1.465,00

7

546/14-11-22

10

ΠΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

  1.357,00

8

531/11-11-22

11

ΔΕ ΗΘΟΠΟΙΟΣ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ

  1.360,00

9

568/15-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

  1.300,00

10

588/18-11-22

12

ΔΕ ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

     345,00

11

512/8-11-22

13

ΔΕ ΣΚΑΚΙ

     740,00

Προς απόδειξη των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης

C:UsersANASTA~1AppDataLocalTempksohtml14384wps1.pngC:UsersANASTA~1AppDataLocalTempksohtml14384wps2.png