Πρακτικό επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου