Πρακτικό επιλογής προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΚΦΑ για την εκτέλεση των Π.Α.γ.Ο της ΓΓΑ 2020-2021